“Tôi đã từng dùng qua nhiều dịch vụ , nhưng với Tùng Hoàn Mỹ họ là một dịch vụ có tâm và có tầm nhất từ trước tới nay”